راهنمای جامع مدیران ورزش حاوی نکات مدیریتی و ابزار برنامه ریزی در ورزش دانشگاه ها و مدارس متوسطه

3,800,000 ریال