برچسب ها: بیومکانیک ورزشی تعادل دکتر متقی طلب

اصول بیومکانیک تعادل، حرکت و تغییر شکل

4,000,000 ریال