بازتوانی عصبی عضلانی در درمان های دستی و فیزیوتراپی (اصول تا تمرین)

2,500,000 ریال