برچسب ها: آمار ورزشی روش تحقیق رگرسیون تحقیق

آمار پیشرفته در علوم حرکتى و ورزش راهنمای کاربردی و عملی تحلیل واریانس و رگرسیون برای دانشجویان و محققین رشته های علوم زیستی در ورزش

1,600,000 ریال