177 راز سرسختی ذهنی ورزشکاران حرفه ای (عادات، فلسفه و چگونگی تفکر افراد بزرگ)

1,620,000 ریال