پیشگیری از آسیب ها در ورزش (راهنمای کاربردی و نوین پیشگیری از بیش تمرینی و آسیب های ورزشی)

1,750,000 ریال